Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Woensdag 14 oktober hebben wij jullie geïnformeerd over de Coronamaatregelen die gelden op onze accommodatie. Deze zijn echt niet leuk, maar wij hechten eraan om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Vooral in deze tijd. Gelukkig ondervinden wij veel begrip voor onze maatregelen. 

Heel begrijpelijk is het ook dat wij de afgelopen dagen de nodige vragen en verzoeken hebben ontvangen. Hierover hebben wij ons gebogen. Voor deze vragen hebben we twee belangrijke toetsingscriteria gehanteerd.

  1. Belang voor de volksgezondheid staat voorop, voetbal is even ondergeschikt. Dit betekent dat we ons in onze overwegingen hebben laten leiden door de bedoeling van de maatregelen. Dat wil zeggen; maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van het aantal besmettingen door (sociale) contacten sterk in te perken.
  2. Onze regels moeten eenvoudig uitlegbaar zijn.

Voor onze leden en op onze accommodatie betekent dit het volgende:

  1. Bij jeugdspelers van 18 jaar en ouder en senioren is het niet toegestaan om te trainen, óók niet in 4-tallen op 1,5 meter afstand. 
  2. De berichtgeving van de overheid en KNVB is niet helemaal duidelijk over de leeftijdsgrenzen tot wanneer zonder 1,5 meter in teamverband mag worden getraind. Wij hebben besloten dat teams tot en met de J17 jeugd (dus tot en met JO17 en MO17) in teamverband mogen trainen. De JO19 mag dus niet trainen.
  3. Er is eerder deze week een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan extra trainingen voor pupillen en junioren in het weekend. We hebben hierbij aangegeven dat we hieraan willen meewerken, mits er voldoende animo is en er toezicht is te organiseren. Op basis van criterium van volksgezondheid en de beperkte animo is besloten geen trainingen in het weekend te organiseren.
  4. Onderlinge oefenwedstrijden tussen teams van de Warnsveldse Boys mogen maar dan wel op de trainingsavond en trainingstijd van een van beide teams. 

De maatregelen gelden vooralsnog voor vier weken met een evaluatiemoment over twee weken, gerekend vanaf 14 oktober.

Algemene Leden Vergadering

Door drukte in de bestuurs-agenda in de afgelopen periode is voorbereiding ALV onder druk komen te staan. Het vergt nog wat tijd de ALV goed te kunnen voorbereiden.

Daarnaast is het van belang dat leden die de ALV willen bijwonen erbij kunnen zijn. Als bestuur hadden we het idee om de leden die niet beschikken over de mogelijkheid om digitaal bij de vergadering aanwezig te zijn fysiek een plek in de kantine te geven. Voor de leden die wel digitaal de vergadering kunnen volgen uiteraard digitaal om het aantal mensen te kunnen beperken. De huidige situatie en maatregelen rond Corona-virus laten deze situatie niet toe. Het bestuur heeft daarom besloten om de vergadering van 2 november a.s. te verplaatsen naar een later moment in december mits dit dan wel is toegestaan. Medio november zullen we jullie berichten wat de nieuwe geplande datum voor de ALV zal zijn.

Nogmaals, we zijn ons ervan bewust dat dit geen leuke maatregelen zijn. Wij doen onze uiterste best een goede balans te vinden om eraan bij te dragen het virus te remmen en tegelijkertijd de jeugd de gelegenheid te geven toch te voetballen. Het is een lastig evenwicht, immers voor iedere maatregel is wel een tegenargument te vinden. 

We hopen dat onze maatregelen, hoe klein ook, eraan bijdragen om het virus te remmen.

Het zijn stille weekenden zo zonder voetbal. Toch kunnen we veel voor elkaar betekenen in deze tijd. Jullie kunnen vast wel een boodschap doen voor bijvoorbeeld buren of iemand blij maken met een telefoontje. Blijf elkaar vasthouden, ook op 1,5 meter afstand!

Hartelijke en sportieve groet,

Bestuur Warnsveldse Boys: Bas, Wilma, Wouter, Martijn en Hans