Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Algemeen

Contributie bij de Warnsveldse Boys bestaat uit de volgende componenten:

  • Bondscontributie
  • Verenigingscontributie

Daarnaast wordt er met de contributie inning voor alle spelende leden ook een bijdrage geïncasseerd voor het kledingfonds.
Contributie wordt geïnd per kwartaal of per jaar. De inning vind plaats door middel van automatische incasso.

Mocht automatische incasso niet mogelijk zijn, dan zullen facturen per email verstuurd worden en zal het lid de contributie dienen over te maken op de rekening van Warnsveldse Boys.

Mocht zowel automatische incasso als ook versturen per email geen optie zijn dan zal de vereniging de factuur per post opsturen, waarvoor een administratieve bijdrage verschuldigd is van € 1,50 per factuur.


Contributie bedragen per 1 juli 2023

(tussen haakjes is inclusief kledingfonds)

ContributiesoortBedrag per kwartaalBedrag per jaar
Wachtkamer€ 41,22 (€ 47,38)€ 164,89 (€ 189,54)
Pupillen€ 43,95 (€ 50,11)€ 175,81 (€ 200,46)
Junioren€ 52,14 (€ 58,30)€ 208,57 (€ 233,22)
Senioren€ 55,97 (€ 62,13)€ 223,86 (€ 248,51)
35+ lid€ 27,03 (€ 33,19)€ 108,11 (€ 132,76)
45+ lid€ 27,03 (€ 33,19)€ 108,11 (€ 132,76)
Walking Football€ 27,03 108,11
Alleen trainen€ 27,03 108,11
Lid KNVB, niet spelend€ 13,39€ 53,55
Niet spelend lid, geen KNVB€ 10,50€ 42,-
Donateurs€ 7,88€ 31,50
Kledingfonds voor alle spelende leden *€ 6,16€ 24,64
* met uitzonder van leden die alleen het lidmaatschap ‘trainen’ of ‘Walking Football’ hebben.

Contributie bedragen per 1 januari 2023

(tussen haakjes is inclusief kledingfonds)

ContributiesoortBedrag per kwartaalBedrag per jaar
Wachtkamer€ 43,19 (€ 49,35)€ 172,74 (€ 197,39)
Pupillen€ 46,05 (€ 52,21)€ 184,18 (€ 208,83)
Junioren€ 54,63 (€ 60,79)€ 218,50 (€ 243,15)
Senioren€ 58,63 (€ 64,79)€ 234,52 (€ 259,17)
35+ lid€ 28,31 (€ 34,47)€ 113,26 (€ 137,90)
45+ lid€ 28,31 (€ 34,47)€ 113,26 (€ 137,90)
Walking Football€ 28,31€ 113,26
Alleen trainen€ 28,31€ 113,26
Lid KNVB, niet spelend€ 14,03€ 56,10
Niet spelend lid, geen KNVB€ 11,-€ 44,-
Donateurs€ 8,25€ 33,-
Kledingfonds voor alle spelende leden *€ 6,16€ 24,64
* met uitzonder van leden die alleen het lidmaatschap ‘trainen’ of ‘Walking Football’ hebben.

Leeftijdscategorieën zijn gebaseerd op de leeftijd op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint:

Wachtkamer, spe(e)l(st)ers die jonger zijn dan 4 jaar
Pupillen, spe(e)l(st)ers die  6 jaar of ouder zijn maar jonger dan 13 jaar
Junioren, spe(e)l(st)ers die 13 jaar of ouder zij maar jonger dan 18 jaar
Senioren, spe(e)l(st)ers die 18 jaar of ouder zijn

Voor de contributie-inning is de geboortedatum altijd bepalend er wordt geen rekening gehouden indien een spe(e)l(st)er met dispensatie in een andere leeftijdscategorie voetbalt.

Contributie-inning:

Contributie-inning geschiedt altijd met vooruitbetaling:

  • Rond 1 juli voor het 1e kwartaal van een nieuwe competitie
  • Rond 1 oktober voor het 2e kwartaal van een nieuwe competitie
  • Rond 1 januari voor het 3e kwartaal van een nieuwe competitie
  • Rond 1 april voor het 4e kwartaal van een nieuwe competitie
  • Jaarcontributie wordt geïnd samen met de inning van de contributie van het 1e kwartaal van een nieuwe competitie rond 1 juli

Niet-spelende leden al dan wel of geen lid van de KNVB:

Dit zijn leden die niet meer actief de voetbalsport beoefenen en toch lid van de vereniging willen blijven. Of medewerkers en vrijwilligers die uit hoofde van hun functie binnen de vereniging lid moeten zijn van de KNVB.

Automatische incasso:

Ten behoeve van de contributie inning maakt Warnsveldse Boys gebruik van de incasso functionaliteit van Sportlink, met het inschrijven en het opgeven van de de optie contributie inning met behulp van automatische incasso geeft het lid automatisch opdracht voor een machtiging ten behoeve van de contributie inning.

Facturen per email:

Indien een lid, om welke reden dan ook, geen automatische incasso afschrijving wil hebben zal de vereniging de factuur per email aan het betreffende lid sturen en is het lid verplicht om de verschuldigde contributie per omgaand, Indien een lid, om welke reden dan ook, geen automatische incasso afschrijving wil hebben zal de vereniging de factuur per email aan het betreffende lid sturen en is het lid verplicht om de verschuldigde contributie per omgaand, uiterlijk binnen 14 dagen over te maken op de bankrekening van Warnsveldse Boys, rekening NL51RABO0376712120.

Storneren of niet betalen van contributie:

Indien een lid zijn of haar contributie niet voldoet (kan zijn dat incasso wordt gestorneerd of dat factuur niet wordt betaald) zal er een herinnering worden verstuurd per email, waarbij extra administratiekosten in rekening gebracht zullen worden van € 2,50, dit bedrag dient dan binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven.

Mocht ook, naar aanleiding van de herinnering geen contributie worden voldaan, dan zal de contributie-inning uit handen worden gegeven aan incassobureau Straetus in Zutphen, die de inning voor ons zullen verzorgen waarbij extra incasso kosten in rekening worden gebracht.

U als lid bent ten allen tijde verantwoordelijk dat een correct bankrekening bekend is bij de vereniging, zodat incasso mogelijk is en dat ook het juiste email adres in onze ledenadministratie staat zodat herinneringen naar u kunnen worden verstuurd met email. Warnsveldse Boys kan geen verantwoording dragen voor foutieve bankrekeningen en of email adressen.

Overige bedragen die kunnen worden geïnd via de contributie administratie:

Zoals reeds hiervoor vermelden is de inning ten behoeve van het kledingfonds (€ 1,50 per maand) gekoppeld aan de inning van uw contributie.

Met het innen van de contributie zullen tevens per contributie run ook boetes worden geïncasseerd welke spe(e)l(st)ers hebben opgelopen bij competitiewedstrijden. Deze boetes worden automatisch overgenomen vanuit Sportlink waar ze door de KNVB worden vermeld.

In voorkomende gevallen waarbij de vereniging centraal een extra bijdrage moet innen voor een bepaalde activiteit, heeft de vereniging het recht om dit via hun site aan de leden mede te delen en zal deze extra bijdrage ook via de incasso en of email factuur kunnen worden geïnd.

Regeling met betrekking tot uitzondering voor het betalen van contributie:

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Daarnaast kan het bestuur van de vereniging besluiten om een bepaald lid vrij te stellen van het betalen van contributie. Deze besluiten zullen schriftelijk worden vastgelegd en aan de ledenadministratie worden doorgegeven.

Vragen ten behoeve van de inning van contributie:

U kunt voor vragen met betrekking tot de inning van de contributie terecht bij gerardgderksen@gmail.com.

Contributie inning en afmelden:

U bent contributie verschuldigd voor minimaal 2 kwartalen, indien u uw lidmaatschap opzegt tussen 1 juli en 31 december zal er contributie worden geïnd voor het 1e en 2e kwartaal van het voetbalseizoen, beëindigd u uw lidmaatschap tussen 1 januari en 30 juni bent u voor het volledige seizoen contributie verschuldigd (vanaf het moment dat u lid bent geworden).