Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 15 februari 2019 om 19.30 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen 22 juni 2018
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. BestuursverkiezingFunctie van penningmeester en accommodatie is vacant.
  5. Jaarverslag 2017-2018: de ‘highlights’
  6. Financieel verslag 2017-2018
  7. Prognose resultaat 2018-2019
  8. Verslag kascommissie
  9. Benoemenkascommissie

10.Vooruitblik 2018-2019
11.Contributieverhoging en inflatievolgend verhogen
12.Stand van zaken rond vrijwilligersbeleid en haalbaarheid nieuwbouw 13.Optimalisatie kledingplan
14.Boys Connected
15.Bardiensten
16.Jubilarissen
17.Rondvraag/w.v.t.t.k.
18.Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.