Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Algemene Ledenvergadering Warnsveldse Boys

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 27 oktober 2021 om 19.30 uur.

Wij willen jullie er met nadruk op wijzen dat ook voor de aanwezigheid bij de Algemene Leden Vergadering een QR code of testbewijs verplicht is voor toegang. Bij de ingang zal hierop worden gecontroleerd !

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen 12 april 2021
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Bestuursverkiezing:
  • Functie bestuurslid accommodatie: Erik Ruikes verkiesbaar
  • Functie bestuurslid technische zaken: Wouter Brinkman heeft dit tijdelijk gedaan en treedt af per 27 oktober 2021 ook als bestuurslid algemene zaken. Er is een vacature voor bestuurslid technische zaken.
  • Functie bestuurslid algemene zaken: We zijn bezig met het werven van een nieuw bestuurslid.
  • Functie bestuurslid PR en communicatie: Hans Wouters is aftredend en herkiesbaar
  • Functie voorzitter: Termijn loopt af in november 2022. In principe beschikbaar voor een laatste termijn. 

5. jaarverslag 2020-2021: de ‘highlights’

6. Financieel verslag 2020-2021

7. Verslag kascommissie

8. Benoemen kascommissie

9. Begroting 2021-2022

10. Vooruitblik 2021-2022

11.Besluitvorming inzake nieuwbouw haalbaarheidsfase. 

12. Jeugdontwikkelplan en structuur technisch hart. 

13. Jubilarissen 

14. Rondvraag/w.v.t.t.k.

15. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.